Lei de protección de datos

Pola presente comunicámoslle que os datos persoais facilitados a Día das Letras Galegas serán incorporados a un ficheiro do cal é responsable a empresa "INTERDIX GALICIA, S.L. ", cuxa finalidade é servir de base de datos dos clientes e dos servizos contratados, o envío de comunicacións comerciais, así como o seguimento e cumprimento das obrigas recíprocas derivadas dos correspondentes contratos subscritos con estes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán ser exercidos por vostede dirixíndose por escrito á empresa "INTERDIX GALICIA, S.L. " C/ Noras, 30, 27001, Lugo.

Os devanditos datos serán tratados de acordo coa protección e especificacións contidas na Lei 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal así como a súa normativa de desenvolvemento.

INTERDIX GALICIA, S.L (CIF B27256874)
Rexistro Mercantil de LUGO ( TOMO 287, SECCIÓN 8, FOLLA LUNS-6953, FOLIO 76 )
interdix@interdixgalicia.com - teléfono: 982 226 309