Sobre Eladio Rodríguez González

Eladio Rodríguez González - 2001


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | SOBRE ELADIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

 

ÁLVAREZ RUÍZ DE OJEDA, Victoria: “Eladio Rodríguez González e a Real Academia Galega. Crónica e epistolario”. Boletín da Real Academia Galega 362 (2001)

DELGADO CORRAL, Concepción: “A estrea de Eladio Rodríguez González como participante nos Xogos Florais”. Boletín da Real Academia Galega 362 (2001)

DOBARRO PAZ, Xosé María: “Rodríguez González, Eladio”, Gran Enciclopedia Gallega, t.27, Santiago de Compostela – Xixón, 1974-1987.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Diccionario de escritores en lingua galega, Edicións do Castro, Sada, 1990.

GONZÁLEZ MILLÁN, Xoán: “O século XXI no Diccionario enciclopédico de Eladio Rodríguez”, Cadernos da Lingua, 1 semestre, 2000, Real Academia Galega, A Coruña.

GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio: Eladio Rodríguez González, Editorial Toxosoutos, Noia, 2000.

LAGARES, Xoan Carlos: Don Eladio Rodríguez González, A Nosa Terra, Vigo, 2001.

MARIÑO PAZ, Ramón: Historia da lingua galega, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1999.

MONTEAGUDO, Teresa: Eladio Rodríguez González, Ir Indo, Vigo, 2001.

OTERO, David: A vida de Eladio Rodríguez González, Galaxia, Vigo, 2001.

RODRÍGUEZ HERVADA, Arturo: Antoloxía poética de Eladio Rodríguez González, Edicións do Castro, Sada, 1997.

SANTAMARINA, Antón: “Os diccionarios galegos”, en Diccionario de diccionarios, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2000.

VILAVEDRA, Dolores: Diccionario da literatura galega, Galaxia, Vigo, 1995.