Sobre Frei Martín Sarmiento

Frei Martín Sarmiento - 2002


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | SOBRE F.M. SARMIENTO | PARA ACHEGÁRMONOS A F.M.S.

 

_ PENSADO, J.L: Para achegármonos a Frei Martín Sarmiento. Editorial Citania de Publicacións (1994)

 _ CASARES, Carlos: A vida do Padre Sarmiento. Editorial Galaxia. Vigo (2002)

 _ ALLEGUE, Pilar: Frei Martín Sarmiento. Pensador, crítico, científico, filólogo, educador. Ir Indo - Colección de biografías Galegos na Historia. Vigo (2001)

 _ ALLEGUE, Pilar: Sarmiento, un intelectual ilustrado. Ed. Galaxia (2001)

 _ PUERTO, José Santos: Martín Sarmiento: Ilustración, educación e utopía na España do século XVIII. Editan: Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento e Fundación Pedro Barrié de la Maza, en la colección "Galicia Histórica". A Coruña (2002)

_ Día das Letras Galegas 2002. Frei Martín Sarmiento. Editan: Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela e o Instituto da Lingua Galega. Santiago de Compostela (2002)

_ CONSELLO DA CULTURA GALEGA: Prepara a publicación das obras completas de Frei Martín Sarmiento. Entre 25-30 tomos de 1.500 páxinas cada un que irán aparecendo nos próximos cinco anos, según as previsións.

_ CONSELLO DA CULTURA GALEGA: o coordinador do "Proxecto Sarmiento", Henrique Monteagudo, atopou no arquivo da orde benedictina no Mosteiro de Silos (Burgos) documentos relixiosos pertencentes ó manuscrito titulado Motivos legales que reverentemente expone a la alta censura la Congregación Benedictina de estos reinos. Monteagudo, que destaca este achádego por canto ven a cofirmar que Sarmiento sí abordou o tema da fe na súa bibliografía, tamén atopou outro orixinal que aborda cuestións tecnolóxicas titulado La iglesia Romana es la católica columna y fundamento de la verdad, escrito arredor de 1742 e asinado anónimamente, e incide no feito de que Silos alberga tamén outros tesouros como as primeiras obras de tipo satírico. (Reseña publicada en prensa o 24 de agosto de 2002).

_ As mulleres na obra de Sarmiento. Edita a Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. (2002)

_ PUENTES CHAO, Antonio e LIÑARES GIRAUT, Amancio: Frei Martín Sarmiento. Colección "Diccionario - Letras dous mil...". Editorial 3C3. (2002)

_ OGANDO VÁZQUEZ, X.F.: Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua: 1768, 1868 e 1968. Ourense, 1980 (discurso de ingreso na Real Academia Galega)

_ FILGUEIRA VALVERDE, J.L.: Fray Martín Sarmiento (1695-1772). Ilustrados, sociólogos y economistas gallegos. Ed. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, (1994)

_ FILGUEIRA VALVERDE, J.L.: Ideas y sistema de la historia en Fray Martín Sarmiento. Madrid, 1981 (discurso de ingreso na Real Academia da Historia)

_ CARBALLO, Francisco: Martín Sarmiento. A Nosa Terra. Vigo. (2002).

_ CARREIRO, Pepe: Sarmiento (Colección Protagonistas da Historia). A Nosa Terra. Vigo. (2002).

_ VIÑAS CORTEGOSO, Luis.: Vida y viajes literarios, número y calidad de los escritos de Rvdmo. P.M. Fray Martín Sarmiento. Edicións Monterrey. Vigo. (1952).

 _ SANTOS PUERTO, J.: Las luces de una ilustración más temprana: Fray Martín Sarmiento, el utopista educador. La Laguna, (1998) (Tese de Doutoramento).

_ VARIOS: O Padre Sarmiento e o seu tempo. 1695 (Frei Martín Sarmiento no tricentenario do seu nacemento) 1995. Actas do Congreso (Dous Tomos). Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. (1995).

_ FILGUEIRA VALVERDE, X. e FORTES, Mª Xesús: Epistolario Fr. Martín Sarmiento. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. (1995).

_ BARBAZÁN, Ana, et alii: Fray Martín Sarmiento, un ilustrado en la biblioteca del Museo de Pontevedra: catálogo bibliográfico. Pontevedra. Museo. (1994)

_ ALLEGUE, Pilar: A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento. Edicións Xerais de Galicia. Vigo. (1993).

_ LÓPEZ PELÁEZ, A.: El gran gallego. A Coruña. (1895).

_ ALLEGUE, Pilar: ¿Cara un novo averroísmo no século XVIII?. "Encrucillada". N. 94. (1995).

_ VARIOS: Guía bibliográfica para el estudio de Frei Martín Sarmiento. Cuadernos de Estudiios Gallegos. XXVII (1972)

_ ALLEGUE, Pilar: Estudio preliminar en Elementos etimológicos según el método de Euclides. Colección Medina Sidonia, v. 2. Museo de Pontevedra e Universidade de Vigo. (1997).

_ ALLEGUE, Pilar: Fr. Martín Sarmiento. Sobre a tolerancia ou das relacións entre ética, política e dereito. Publicado en O padre Sarmiento e o seu tempo: actas do Congreso Internacional Frei Martín Sarmiento no tricentenario do seu nacemento. Consello da Cultura Galega e USC. Santiago de Compostela. (1997).

_ BARREIRO BARREIRO, X.L.: Martín Sarmiento na Ilustración. Ed. Baía. (2002).

_ RABUÑAL, Henrique: O P.S. Arquivo da Lingua e Cronista da Patria. Ed. Espiral Maior. (2002).

_ CARBALLO SOLIÑO, Xesús: M.S.: Coloquio en Coplas Galegas. Ed. Galaxia. (2002).

_ VARELA POMBO, Sonia: F.M.S. e a Cultura Galega. Ed. Sotelo Blanco. (2002).

_ Bibliografía del siglo XVIII (Aguilar Piñal). Tomo VIII. CSIC.

_ COSTA RICO, Antón: Sarmiento. Vida e Obra. Ed. Xerais. (2002).

_ QUEIXAS ZAS, Mercedes: F.M.S., O inicio da recuperación da conciencia galega. Ed. Laiovento. (2002).

_ GARCÍA TATO, Isidro + SUÁREZ PIÑEIRO, Ana Mª: Frei Martín Sarmiento. Ed. Fasquía. Toxosoutos (2002).

_ PENSADO, J.L.: Outros estudios:

*) La Educación de la juventud. Edición e estudio crítico. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 1984.

*) Catálogo de voces y frases de la lengua gallega (Salamanca, 1973)

*) Sobre la vida de San Ildefonso y otras noticias literarias dieciochescas; en “Estudia Hispánica in Honorem R. Lapesa”, II (Madrid, 1974)

*) Sobre el origen de la lengua gallega; en “Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII” (Vigo, 1974)

*) Lexicografía dieciochesca española: las encuestas gallegas de Fr. Martín Sarmiento; en “Actes du XIIIème Congrès International de Lingüistique et Philologie romanes”, I (Québec, 1975)

*) Feijoo e Sarmiento: dúas vidas sin paralelo; en “Grial”, núm. 6 (Vigo, 1968)

*) Contribución al estudio del léxico asturiano dieciochesco; en “Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos llorach”, II (Oviedo, 1978)

*) Colección de escritos menores de Fray Martín Sarmiento: I “Mostajo”, en Castilla; en León, Asturias y Bierzo “Mostayo”, en Liébana “Mostazo”; en CEG, XXXIII (1983)

*) Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de diferentes vegetables (Salamanca, 1986)

*) Colección de textos autógrafos: La educación de la juventud (Salamanca, 1984); Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de el Miguel de Cervantes (Xunta de Galicia, 1987); De los atunes y de sus transmigraciones”; “Sobre el modo de aliviar la miseria de los pueblos”; por la Universidad de Salamanca, Área de Filología Románica (1992)

*) Elementos etimológicos según el método de Euclides. Fray Martín Sarmiento; edición y estudio por José Luis Pensado (A Coruña, 1998)

*) Onomástico etimológico de la lengua gallega. Fray Martín Sarmiento; edición y estudio por José Luis Pensado (A Coruña, 1998-1999)