Sobre Xaquín Lorenzo

Xaquín Lorenzo Fernández - 2004


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | LETRA, PALABRA E IMAXE | SOBRE XAQUÍN LORENZO

 

* Alonso, E.: Bajo Miño y Costa Sur. Vigo. 1967.

* Alonso Girgado, Luís (dir.): “Introducción á edición facsímile”, Posío (Ourense 1945-1946). Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro. 1995. 35-106.

* Alonso Montero, Xesús: Lingua e literatura galegas na Galicia emigrante. Xunta de Galicia. Santiago. 1995.

* Alonso Romero, F.: Crenzas e tradicións dos pescadores galegos, británicos e bretóns. Xunta de Galicia. Santiago. 1996.

* Alonso Romero, F.: Santos e Barcos de pedra. Edicións Xerais. Santiago. 1991.

* Bande Rodríguez, Enrique: “La dimensión religiosa de Xocas”. La Región. 1990.

* Barreiro Fernández, Xosé R.: “Albacea dun legado histórico”. Cuaderno de Cultura, nº 138. La Voz de Galicia. 1983.

* Bas López, B.: As construccións populares: un tema de etnografía en Galicia. Edicións do Castro. Sada. 2002.

* Bas López, B.: Muíños de maré e de vento en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 1991.

* Bonet Correa, Y.: La arquitectura del humo. Edicións do Castro. Sada. 1994.

* Braxe, Lino: “Xaquín Lorenzo, Xocas”. Extra ANT A sombra imensa de Otero Pedrayo. 1987. 5-9.

* Carballo Calero, Ricardo: “A xeneración de Risco”, Nós, nº 131-132. 1934. 182-184.

* Casares, Carlos: “A tertulia”. Cuaderno de Cultura, nº 138. La Voz de Galicia. Junio de 1983.

* Castro de Paz, José Luis (coord.): Historia do cine en Galicia. Ed. Vía Láctea. A Coruña. 1996.

* Coira, Pepe: Antonio Román. Director de cine. Xunta de Galicia. Santiago, 1999.

* Epton, Nina: Uvas e granito (Unha viaxe por Galicia). Ed. Ir Indo. Vigo. 1993.

* Fariña Busto, F.: “Xaquín Lorenzo Fernández (1907-1989)”. Boletín Auriense. XX-XXI. 1990-91. 9-16.

* Fariña Busto, F.: “Lembranzas de D. Xaquín Lorenzo Fernández”. Raigame, nº 9. 1999. 81-87.

* Fernández Araujo, Xosé Arturo: “Xaquín Lorenzo, Xocas. O mestre. O amigo”. Raigame, nº 9. 1999. 15-31.

* Fernández Otero, José Carlos: “Xaquín Lorenzo: El hombre y su fe”. La Región. Xullo de 1989.

* Fernández del Riego, F.: “Memoria do home e do etnógrafo”. Boletín Auriense. XX-XXI. 1990-91. 19-26.

* Fraguas Fraguas, Antón: “Lorenzo Fernández, Xoaquín”. Gran Enciclopedia Galega. Tomo XIX. 1977. 175-176.

* Fraguas Fraguas, Antón: “Sinfonía de amor á terra”. Cuaderno de Cultura, nº 138. La Voz de Galicia. Xuño de 1983.

* Fraguas, Antón: “Lembranza de Don Xaquín Lorenzo”. Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do simposium internacional In memoriam Xaquín Lorenzo. Consello da Cultura Galega. 1996.

* García Márquez, Carlos: “A fidelidade a un pobo”. Cuaderno de Cultura, nº 138. La Voz de Galicia. Xuño de 1983.

* González Pérez, Clodio: “Os maios da Peña dos Sabios”. Boletín Auriense. XX-XXI. 1990-91. 353-365.

* González Pérez, Clodio: “O amigo Xocas”. Galicia Hoxe. Xullo de 2003.

* González Reboredo, Xosé Manuel: “A obra etnográfica de D. Xaquín Lorenzo Fernández”. Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do simposium internacional In memoriam Xaquín Lorenzo. Consello da Cultura Galega. 1996.

* González Reboredo, Xosé Manuel: “Do nacemento do folclore ós nosos días”, en Galicia. Antropoloxía. Historia da Antropoloxía. Patrimonio Etnográfico. Ed. Hércules. A Coruña. 1997.

* González Reboredo, Xosé Manuel: “Don Xaquín Lorenzo Fernández e os estudios de etnografía en Galicia”, Raigame nº 9. 1999. 57-69.

* Grupo Marcelo Macías: Folletos sobre A Cidade de San Cibrán de Las (BPO), San Xes de Francelos (ASC) e Castromao. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 1983.

* Lezcano, Arturo: “Bo e xeneroso”. La Voz de Galicia. Xuño de 1989.

* Mandianes, M.: “Folklore, Etnografía y Etnología en Galicia”. Edición de A. Aguirre: Historia de la Antropología Española. Ed. Boixareu Universitaria. Barcelona. 2002.

* Mariño, Xosé Ramón: Antropoloxía de Galicia. Ed. Xerais. Vigo. 2000.

* Mariño Paz, Ramón: Historia da lingua galega. Ed. Sotelo Blanco. Santiago. 1998.

* Martínez López, Ramón: “O Xocas fixo de Galicia a súa casa”. Cuaderno de Cultura, nº 138. La Voz de Galicia. Xuño de 1983.

* Mato, Afonso: O Seminario de Estudos Galegos. Ed. do Castro. Sada. 2001.

* Méndez Ferrín, Xosé Luis: “A xeración do Xocas”. Faro de Vigo. Agosto de 1989.

* Mingote Calderón, José Luis: “Áreas de uso y cambios técnicos. El caso del carro chillón en España”. Tecnoloxía tradicional: Dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do simposium internacional In memoriam Xaquín Lorenzo. Consello da Cultura Galega. 1996.

* Monteagudo, Enrique: Historia social da lingua galega. Galaxia. 1999.

* Montenegro (Alvarado Feijoo-Montenegro, Segundo): “El trasero de Don Joaquín”. La Región. Febreiro de 1989.

* Otero Pedrayo, Ramón: O libro dos amigos. Ediciones Galicia. Buenos Aires. 1953.

* Quintana, Xosé Ramón; Valcárcel, Marcos: Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra e pensamento. Ir Indo. Vigo. 1988.

* Risco, Vicente: “Xurxo Lorenzo Fernández, 1910-1934. A vida e a obra”. Nós, nº 124-125. 1934. 63-72.

* Rodríguez Campos, X.: “Cultura e experiencia humana na antropoloxía romántica de Galicia”. Actas do Simposio de Antropoloxía in memoria Fermín Bouza-Brey. Ed. Consello da Cultura Galega. 1994.

* Seminario de Estudos Galegos (SEG): Dez cursos de traballo, 1923-1934. Compostela. 1934.

* Sierra Rodríguez, Xosé Carlos: “Oficios artesanales”. Ed. Mediterráneo. Madrid. 1998. 217-232.

* Sierra Rodríguez, Xosé Carlos: “A obra de Xaquín Lorenzo Fernández instrumento para a patrimonialización e musealización antropolóxica en Galicia”. Raigame, nº 9. 1999. 69-78.

* Valcárcel, Marcos: A Cidade da Xeración Nós. 1995.

* Valcárcel, Marcos: “O Xocas: Paixón pola cultura popular”. La Región. Setembro de 2000.

* Valcárcel, Marcos: “Don Xaquín Lorenzo: no fío de nós”. Galicia Hoxe. Xullo de 2003.

* Valcárcel, Marcos: “Xaquín Lorenzo: tamén foi profesor”. La Región. Agosto de 2003.

* Vara, Alfredo: “Lembranzas de nenez”. Raigame, nº 9. 1999. 87-94.

* Vázquez-Monxardín Blanco, X.Lino: “Xocas na lembranza”. Raigame, nº 9. 1999. 7-13.

* Vega Pato, Tomás: “Xocas, fotógrafo e debuxante. Fotografado e debuxado”. Raigame, nº 9. 1999. 33-44.

* VV.AA: Especial Xaquín Lorenzo. Raigame, nº 9. Ourense. 1995.

* VV.AA: Geografía general del Reino de Galicia.

* VV.AA: Historia de Galiza. Dirixida por Otero Pedrayo. Bos Aires. 1962.

 

Entrevistas con Xaquín Lorenzo.-

* Alvarado, Segundo: “¿Predilecto? Non sei por que; Fillo de Ourense, si, porque o fun toda a vida”. La Región. Abril de 1983.

* Alvarado, Segundo: “Estou disposto a traballar polo Partido Galerista, facendo constar somentes unha cousa: que eu non son político”. La Región. Febreiro de 1985.

* Alvarado, Segundo: “Arxentina non é a quinta provincia galega, é unha continuación de Galicia”. La Región. Maio de 1986.

* Braxe, Lino: “Entrevista con Xaquín Lorenzo”. A sombra inmensa de Otero Pedrayo. A Nosa Terra Extras. Maio de 1987.

* Carracedo, J.A.: “O premio Otero Pedrayo volta a ligar o meu nome a don Ramón”. La Voz de Galicia (ed. Ourense). Novembro de 1982.

* Carracedo, J.A.: “Televisión, turismo y oficialidad, los tres enemigos del Entroido”. La Voz de Galicia, edición Ourense, especial antroido. Febreiro. 1986.

* Carrión, Xosé Lois: “O maio é unha conmemoración da primavera”. La Región. Especial Os Maios. Maio de 1985.

* Chillón Iglesias, Xoán C.: “No centenario do nacemento de Florentino L. Cuevillas. Xoaquín Lourenzo “Xocas”. A Nosa Terra. Novembro de 1986.

* Feijoo, J.: “Xoaquín Lorenzo. Non hai unha persoalidade do antroido en Ourense”. La Región. Febreiro. 1978.

* Fernández López, Benito Roberto: “Xaquín Lorenzo: O galego non necesita patrocinios de ninguén”. Faro de Ourense. Maio de 1984.

* Gil, Mar: “O último home da Xeración Nós fai balance do ano de Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo, Xocas: o galeguismo non ten présa”. La Voz de Galicia. Xaneiro de 1989.

* Gómez, Xoel: “Xaquín Lorenzo: Hai que salvar o pouco que queda e patrimonio artístico”. La Región. Xaneiro de 1981.

* I.R.: “O turismo está alteirando profundamente o carnaval”. La Región, extra dde Entroido. Febreiro de 1981.

* Ledo, Margarita: “Xaquín Lourenzo, vocación terreal”. La Voz de Galicia. Cuaderno de Cultura. Xuño de 1983.

* Mera, Remedios: “El carnaval es una válvula de escape”. Faro de Ourense. Marzo de 1984.

* Vara, Alfredo: “Lembranzas da nenez”. Revista Raigame, nº 9. Ourense. Outubro de 1967. 87-94.

* Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso: “Xocas, 1979”. Revista Raigame, nº 9. Ourense. 1979. 47-55.