Sobre Xesús Lorenzo Varela

Xesús Lorenzo Varela - 2005


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | SOBRE XESÚS LORENZO VARELA

 

* Alonso Montero, Xesús (ed.): Escritores: desterrados, namorados, desacougantes, desacougados.... Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1981.

* Alonso Montero, Xesús (ed.): Lorenzo Varela: dez poemas. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1988.

* Alonso Montero, Xesús (ed.): Ofrenda a los franceses. Offrande aux français. Ofrenda ós franceses (en 14 linguas). Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1999.

* Axeitos, X.L. (ed.): Lorenzo Varela. I. Poesía completa. Biblioteca del exilio. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 2000.

* Axeitos, X.L. (ed.): Lorenzo Varela. II. Ensayos, conferencias y escritos. Biblioteca del exilio. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 2001.

* Bernárdez, Carlos L.: Lorenzo Varela, épica e angustia. En Microfisuras. Cadernos de pensamento e creación nº 15. Vigo. 2001.

* Díaz Pardo, Isaac: Galicia Hoy y el resto del mundo. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1987.

* Dieste, Rafael: Encontros e vieiros. Once charlas sobre plástica, teatro e literatura, edición e limiar de Arturo Casas. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1990.

* Ferreiro Fente, X. Gregorio: A poesía de guerra de Lorenzo Varela. En Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Universidade de Santiago de Compostela. 1999, pp. 529-554.

* Ferreiro Fente, X. Gregorio: Castelao: un poema inédito de Lorenzo Varela. Boletín Galego de Literatura nº 13, maio, 1995.

* Ferreiro Fente, X. Gregorio: Homenaxe. Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo Varela (florilexio de textos sobre a vida, a obra e o home. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 2003.

* Ferreiro Fente, X. Gregorio: Once cartas a Lorenzo Varela: seis de Luis Seoane e cinco de Ernesto Sábato. Grial nº 116. 1992.

* Maceira Fernández, Xosé Manuel: A literatura galega do exilio. Consciencia e continuidade cultural. Edicións do Cumio. Vigo. 1995.

* March, Kathleen: N. voz Lorenzo Varela. En Gran Enciclopedia Gallega t. 29, Silverio Cañada Editor, Gijón, 1984, pp. 243-244.

* Rodríguez Fer, Claudio: Escritos de combate de Lorenzo Varela. En Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Universidade de Santiago de Compostela, 1999. pp. 1321-1343.

* Salgado, F.: Lorenzo Varela: Crónica dunha vida atormentada. Edicións do Castro. Sada, A Coruña. 1995.

* Seoane, Luis: Lorenzo Varela, en Grial nº 64. Vigo. 1979.

* Vázquez Cuesta, Pilar: Literatura gallega. En Díez Bohorque, J.M.: Historia de las literaturas hispánicas no castellanas. Taurus. Madrid. 1980.